Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Screen Shot 2013-11-06 at 1.18.46 PM

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

6.11.2013 Saeima otrajā galīgajā lasījumā steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Likums stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot PVN likuma regulējumu, lai padarītu saprotamāku PVN piemērošanu, novērstu regulējuma neprecizitātes sakarā ar to, ka 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā jauns PVN likums, un novērst interpretācijas iespējas, kā arī radītu pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, samazinot administratīvo slogu personām, kuras piemēro PVN piemērošanu regulējošos normatīvos aktus.

Būtiskākie grozījumi likumā:

Atbrīvojums no PVN

 • Noteikts atbrīvojums no PVN pakalpojumiem, ko neatkarīgās personu grupas dalībnieks sniedz citiem grupas dalībniekiem, kā arī ir minēti nosacījumi, kad šādu atbrīvojumu ir tiesības piemērot.
 • Ar PVN netiks apliktas preču piegādes, par kuru iegādi vai izmantošanu reģistrēts PVN maksātājs nav atskaitījis priekšnodokli, jo tās tika paredzētas citiem mērķiem, nevis ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Priekšnodokļa atskaitīšana

 • Tiks precizēta priekšnodokļa atskaitīšanas definīcija. Turpmāk, lai atskaitītu priekšnodokli, būs nepieciešams preces saņemt, nevis, kā bija iepriekš – izlietot.
 • Noteikts, par kādu vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu un importu, kā arī par ar tās uzturēšanu saistītajām izmaksām, priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāms, šis regulējums attiecināms uz tā sauktajām luksusa klases automašīnām.
 • Noteikts, ka priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums 20 procentu apmērā nav attiecināms uz gadījumiem, kad vieglo pasažieru automašīnu izmanto tikai un vienīgi ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, ko reģistrēts PVN maksātājs pierāda ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kuru kārto atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un reģistrēts PVN maksātājs atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem šo vieglo pasažieru automašīnu ir deklarējis transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tāpat PVN likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar punktu, kas nosaka tiesības reģistrētiem PVN maksātājiem, kas no 2011.gada līdz 2013.gadam neatskaitīja priekšnodokli par iegādātu, nomātu vai importēto vieglo pasažieru automašīnu un tās uzturēšanas izdevumiem, atskaitīt par 2011.gadu n eatskaitīto priekšnodokļa daļu 2014.gadā, par 2012.gadu – 2015.gadā, par 2013.gadu – 2016.gadā.
 • Noteikts, ka par ar PVN apliekamo darījumu nav uzskatāma PVN maksātāja vieglās pasažieru automašīnas izmantošana privātajām vajadzībām, ja tas ir piemērojis ierobežojumu atskaitīt priekšnodokli.
 • Noteikts pienākums veikt atskaitītā priekšnodokļa korekciju gadījumos, kad preču zudumu vērtība pārsniedz plānoto zudumu normatīvus taksācijas gadā.
 • Noteikts, ka reģistrēts PVN maksātājs neatmaksā valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa daļu, ja tas veic mantisko ieguldījumu tādas jaundibinātās komercsabiedrības kapitālā, kura 30 dienu laikā pēc reģistrācijas komercreģistra iestādē reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, vai tādas iegūstošās komercsabiedrības kapitālā, kura informē VID par izmaiņām mantiskā ieguldījuma sastāvā un par veikto attiecīgo ierakstu komercreģistra iestādē, un mantisko ieguldījumu ir paredzēts izmantot ar PVN apliekamiem darījumiem. Pārejas noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka, ka reģistrētam PVN maksātājam, kurš, veicot mantisko ieguldījumu 2013.gadā, par to ir atmaksājis valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa daļu gadījumā, kad tam ir tiesības to neatmaksāt, ir tiesības 2014.gadā attiecīgi precizēt konkrētā taksācijas perioda PVN deklarāciju.

PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu

 • Precizēta definīcija par apbūves zemes gabalu, nosakot, ka zemesgabals nav uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta pēc 2009.gada 31.decembra, bet ir mainīts zemesgabala lietošanas mērķis, kas neparedz apbūves veikšanu.
 • Tiks precizēta arī nelietota nekustamā īpašuma definīcija, nosakot, ka, ja pārdod nelietotu nekustamo īpašumu, ar PVN apliekama visa nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma vērtība (tai skaitā zemes vai tās daļas), proti, ēkas vai būves (to daļas) un zemes vai tās daļas pārdošanas vērtība vai ēkas vai būves (to daļas), ja tā ir patstāvīgs īpašuma objekts, pārdošanas vērtība.
 • Ja tiek pārdots nekustamais īpašums, kura sastāvā ir tādas ēkas, būves vai telpu grupas, kas ir kadastra objekts un kas atbilst nelietota nekustamā īpašuma statusam, tad ar PVN ir apliekama atlīdzība par šo nelietoto nekustamo īpašumu, izmantojot proporcionalitātes principu, ņemot vērā šo nelietoto nekustamo īpašumu pret visu nekustamo īpašumu.
 • Lai samazinātu administratīvo slogu, likums papildināts ar regulējumu, kas paredz, ka, ja reģistrēts PVN maksātājs pārdod izsolē iegādātu nekustamo īpašumu, tam ir tiesības ar PVN apliekamo vērtību noteikt, ņemot vērā tiesu izpildītāja, pārdodot šo nekustamo īpašumu, noteikto nekustamā īpašuma atbilstību nelietota nekustamā īpašuma vai apbūves zemes statusam, ja vien reģistrēts PVN maksātājs nav veicis darījumus, kuru rezultātā pārdodamais nekustamais īpašums maina tiesu izpildītāja noteikto atbilstību nelietota nekustamā īpašuma vai apbūves zemes statusam.
 • Lai samazinātu administratīvo slogu, likums papildināts ar regulējumu, nosakot, ka nekustamo īpašumu, kuru vairāk par 99 procentiem izmanto ar PVN apliekamajiem darījumiem un kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav atsavināms un ir nepieciešams, lai sniegtu regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, nav jāreģistrē VID un par to nav jāsniedz pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu.
 • Noteikts, ka priekšnodokļa korekcija nav jāveic un nav jāsniedz pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu, ja reģistrēts PVN maksātājs ir iegādājies zemes gabalu kopā ar ēku vai būvi, ar nolūku šo ēku vai būvi nojaukt, lai tās vietā uzbūvētu citu ēku vai būvi ar PVN apliekamo darījumu veikšanai.

PVN piemērošana reorganizējot kapitālsabiedrību

 • Paredzēts, ka, reorganizējot komercsabiedrību sadalīšanas, apvienošanas vai pārveidošanas ceļā, ar PVN neapliek kopā ar mantu nodotās saistības.

PVN piemērošana darījumos ar trešās valsts vai trešās teritorijas personām

 • Trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav PVN maksātājs Eiropas Savienības teritorijā, atmaksā samaksāto PVN par iekšzemē iegādātajām precēm, ja iegādāto preču vērtība (bez PVN), kas norādāma vienā īpašā parauga čekā, nav mazāka par 35,57 euro.
 • Regulējums par pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu preču transporta pakalpojumam ir piemērojams, ja minētos preču transporta pakalpojumus sniedz personai, kas ir reģistrēts PVN maksātājs vai trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts PVN maksātājs.

Grozīta definīcija mazas vērtības dāvanai

 • Noteikts, ka mazas vērtības dāvana ir prece vai pakalpojums, kuru nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez nodokļa vienam cilvēkam kalendāra gada laikā nepārsniedz 14,23 euro, izņemot preci vai pakalpojumu, kas ir attiecināms uz reklāmas vai reprezentācijas izdevumiem

Termiņi

 • Noteikts, ka attiecībā uz gadījumiem, kad PVN maksātājs PVN deklarāciju iesniedz ar nokavēšanos vai iesniedz precizēto PVN deklarāciju, VID apstiprināto pārmaksāto PVN summu pārceļ uz nākamo periodu beigām 30 dienu laikā no minēto deklarāciju iesniegšanas dienas.
 • Noteikts, ka VID izskata trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta PVN maksātāja iesniegumu, pieņem lēmumu par minētajā iesniegumā norādītās PVN summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt PVN un atmaksā atmaksai apstiprināto PVN summu termiņā, kas nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no pieteikuma saņemšanas dienas vai sešus mēnešus, ja tiek pieprasīta papildinformācija, vai astoņus mēnešus, ja papildinformācija tiek pieprasīta atkārtoti.
 • Turpmāk reģistrētam nodokļu maksātājam īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos piemēro tad, ja tas iepriekšējos 12 mēnešos šā nodokļa normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniedzis informatīvās deklarācijas un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā sniedzis papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai.

 

VARUL Rīga
Alberta iela 1-2, Rīga, LV-1010
Tālr: 6722 2237
E-pasts:  riga@varul.com
Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s